Ed. Marta Marfany, Narpan 2011.


Nota editorial
 

Mss.: JKNPS1 (S1 comprende soltanto i versi 1-56. In P mancono i versi 625-672. N* designa il correttore di N). Base: J. || Rubriche: Raquesta damor de mada ma sens merci feta per mestre / treta de frances en cathala per francesch oliuer J Obra feta per mossen Auzias march coronada / es requesta de amor de ma dama sens merci K Raquesta damor de madama sens mercj / treta de frances en ca thala per fra ffrancesch oliver N manca rubrica P La Bella dama sens merçi S1 || 3 Fortuna·m] fortuna NS. – 13 forçat] forçar P. – 14 ja] jo P. – 18 mot] res S1. – 22 vesseu] vesen N vessen PS1. – 23 cor trist] trist cor P. – 26 alleujaments] aleugament S1. – 27 cançons] canoçons S1. – 31 sentir] santit N. – 34 yo] ja NP. – 38 mes ricors] tot mon be S1. – 39 lo be] aquell S1. – 41 m’a regit] ma regia S1. – 43 fiu] fui S1. – 45 singular] sigular N. – 48 may no poch] no poch may S1. – 51 e verdura] en verdura S1. – 55 vaig sentir] senti fort S1. – 55 e] ey S1. – 66 prous] prou JKNP. – 69 gran] grau P. – 76 les] lur N. – 77 hi] ni N*. – 81 veu] viu P. – 82 anant] auant P. – 85 seu] feu P. – 84 semblave] estava N. – 94 vereu] veren N. – 107 costrenyia] costenyia P. – 113 sa KNP] se J. – 116 vereu] veureu N. – 117 percebi] presebi N. – 123 cansat] causat P. – 124 en] e N | continent] pensament N*. – 141 report] repos JKNP | creure] pendre N. – 143 de morts ben mil mort lo porieu veure] veguades mil poriel mort compendre N*. – 142 alre esparant] alre be sperant N*.   155 passant] pensant JKNP. – 158 entrellas] entretals P. – 166 sol] sols N. – 167 e] a JKNP. – 169 fer] fent K. – 175 cremant] crement P. – 195 en NP] hen JK. – 201 de mi] mesqui P. – 217 sa dama] samada N. – 227 letra] carta P. – 233 de] e K. – 232 qu’en] que P. – 236 se joya qu’en va] sonbe hon esta N*. – 247 fes] ffets N. – 248 amas] mas N. – 250 la us NP] leus JK. – 252 privados P] privedes JK, privades N.  –300 mots] dits N. dits] mots N. – 302 voleu] volen K. – 323 es] om. K | punctura] puctura N. – 345 volen] voleu KP. – 354 que li torn desonor] queltornendesonor N. –  362 be] ben K. – 366 sa N] se JKP. – 385 rassa] bona rasa P. – 395 en NP] hen JK. – 402 los estrengers] lo cors estrengers K. – 407 somon] somou KNP. – 426 emprestat] empestrat N | nom] mom K427 car] cart N. – 432 tot lo romanent] tot loraunament N. – 436 mils] mes P. – 443 a NP] ha JK. – 451 he] be P. – 457 enteneu] entenen K. – 460 gens P] gents JK, jens N. – 468 viura ’b] viureb JKNP. – 470 abolir N] obolir JKP. – 473 gens] gents JKP jens N. – 474 no u] non K. – 476 u dau] dan P. – 483 deig] desig K. – 488 tants bons] tant bon N. – 498 parle daço johan boccassy en lo xve capitol dela sua fiameta ço es en lo primer libre e comensa lo capitol o filla ami pus cara etc marg. J. – 501 qu’ab] quen N. – 519 menys] mes N | greu] creu K. – 521 ab] en N. – 523 tengua] vengua N. – 526 lo y] lay P. – 532 de pendre] despendre N. – 534 s’es] fes K. – 538 ben] be P. – 560 trobada] trobadada P. – 561 leyaltat] leyalt P. – 566 metra] metre P. – 569-576 Parle l’amada] e lamada P. – 572 sans] sants JKNP. – 573 cor] cors P. – 578 desfet] de fet P. – 587 la hu·ls P] la hul JK, lahulls N | maldiu P] mals diu JK malsdiu N. – 594 aquell] dequell P. – 606 be] ben P. – 609 empremptada] enpremtrada P. – 610 part] apart P. – 617 qu’amar] quamor P. – 632 lo llas donques] donques lo llas N. – 636 gens NP] gents JK. – 644 leix’] leig K. – 658 assats] complit N*. – 673 Lo confortar desconfortats] lo confortar lo desconfortats N. – 677 trobada] torbada P. – 678 mal cert] sert mal N. – 682 creure u] creuren P. –  683 deu] de deu K. – 686 aço·s] aço K. – 691 a plegar] ablegar P. – 698 en NP] hen JK. –  699 ne] e N. – 701 nourreria N] norreria JK norraria P. – 706 me] men P. – 712 menyspreu] menyspren P. – 725 per] pert K. – 741 ahunir] avenir P. – 742 tambe] tambre K. – 747 pels] plers N. – 748 tots] tot N. – 753-760 Parle l’amant apellant se a Deu] [par]la lamant P. – 757 me P] ma JKN. – 761-768 Parle l’amada donant li comiat] [pa]rla lamada P. – 764 de vos mateix] sens dir calgu N*. – 767 prench] trop N. – 768 assats] prou N*. – 769-776 Parle l’amant la mort clamant] om. P. – 773 prest] om. N. – 776 d’angoixa] de vida N molt cruel N*. – 777-784 Parle l’actor] om. P. – 778 ne ’n] ne P. – 782 s’ach romputs] sa rompe N*. – 785-792 Parle l’actor] om. P. – 786 ventadors P] vençadors JKN. – 788 poch P] pochs JKN. – 792 los] lo P. 793-800 Parle l’actor a totes les dames e done fi a la present obra] om. P

 

© Biblioteca electrònica del NARPAN  MMXI