Documents de Joanot Martorell acompanyant el
príncep de Viana de Sicília a Barcelona

( Primer lliurament )

 

SICÍLIA

I. Messina, 10.XII.1458. "Memorial e instruccions acomanades per lo sereníssimo senyor lo senyor príncep de Viana, primogènit d'Aragó, de Sicília, etc, al ben amat trinxant, criat e intrínsech familiar seu Johannot Martorell, sobre les coses que de part de sa senyoria ha de explicar al sereníssimo rey de Sicília son cosingermà molt car, e de les [forat] aurà de comunicar ab diverses altres persones". L'objectiu bàsic de l'ambaixada és aconseguir finançament del monarca i dels mercaders de la zona. El príncep de Viana li demana entre altres coses que per tal de sostreure's a l'oci li procuri els llibres següents. "les obres de Sèneca, les Oracions de Tulli, Plino De natural istoria e lo quart drap de la Història de la rosa", i medalles i monedes. Al mateix temps, Joanot Martorell s'endurà de part del príncep "Los comentaris o Istòria de les gestes del senyor rey don Alfonso, nostre caríssimo honcle, compostes per misser Bartolomeo de Faccio". Al peu del foli 19v s'hi va afegir non habuerunt effectum, i finalment l'ambaixada la dugué a terme Jaume Pellicer (ACA, varia de canc., reg. 392, f. 89v, i cf. les instruccions dels ff. 99r-v).

II. 17.XII.1458. Carles de Viana anuncia al rei de Sicília l'ambaixada de Joanot Martorell. Segueixen diverses instruccions al patró de galera (ACA, varia de canc., reg. 392, f. 94)

III. XII.1458. Carles de Viana escriu al rei de Sicília per respondre-li del que li ha informat Joanot Martorell, ratllat i en lloc seu Jaume Pellicer (ACA, varia de canc., reg. 392, f. 32v)

IV. I.1459. Carles de Viana es refereix a l'ambaixada del "trinxant Martorell" al rei de Sicília. (ACA, varia de canc. reg. 392, f. 32)

V. I.1459. Carles de Viana envia "lo ben amat trinxant nostre Johanot Martorell" a França (ACA, varia de canc., reg. 394, ff. 32v-33; ACA, varia de canc., reg. 392, f. 96)

 

BARCELONA

VI. Barcelona, 8.V.1460. Carles de Viana tramet a València una ambaixada formada per Miquel Dalmau i "Johan Martorell, trinxant nostre" (ACA, varia de canc., reg. 394, f. 131v)

VII. Barcelona, 8.V.1460. Credencial de "Johan Martorell, trinxant", perquè es presenti davant micer Miquel Dalmau (ACA, varia de canc., reg. 394, f. 131v)

VIII. V.1460. Carles de Viana s'adreça al seu trinxant "Johan Martorell", a qui ha tramès a València. L'anomena "Johan Martorell" i "Johanot Martorell" indistintament (ACA, varia de canc., reg. 394, ff. 132-134)

IX. XI.1460. Esment de "Johan Martorell" i la seva ambaixada a València en nom del príncep de Viana (ACA, varia canc., reg. 395, ff. 9 i 17)

X. 12.XI.1460. "En Johan Martorell, trinxant" és ambaixador de Carles de Viana a València (ACA, varia de canc., reg. 395, f. 124v)

 

NOTA. Advertim que es tracta de volums que recullen fragments de registres diversos en pèssim estat de conservació. Jaume Turró està treballant en un itinerari documental d’aquests anys de Joanot Martorell. L’Arxiu de la Corona d’Aragó es reserva el dret de consulta d’aquests volums.