Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Lluís Cifuentes

Lluís Cifuentes i Comamala

Correu electrònic Imprimeix PDF
fotocifuentes2018b   alt
alt
     
Professor Agregat "Serra Húnter"
Universitat de Barcelona
lluiscifuentes (a) ub.edu
 
     

Lluís Cifuentes i Comamala és Professor Agregat “Serra Húnter” a la Universitat de Barcelona (UB) des de 2007, on imparteix docència de literatura catalana medieval i de metodologia de la recerca. Es va formar en història medieval a la Universitat de València (llicenciatura, 1987) i en història de la ciència a la Institució Milà i Fontanals (IMF) del CSIC (Barcelona, 1987-1993 i 1995-1998), a la Universitat Autònoma de Barcelona (màster, 1990; doctorat, 1993, director: Luis García Ballester) i a l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, París, 1993-1995, supervisora: Danielle Jacquart). Anteriorment, ha tingut diversos contractes de recerca (I3P CSIC 1995-1998, a la IMF-CSIC; Marie Curie 1993-1994, a l’EPHE; Ramón y Cajal 2003-2006, a la UB-Filologia).

Des de 2004, ha dirigit i dirigeix projectes de recerca finançats en convocatòries competitives del govern espanyol, amb seu a la UB (HUM2004-05176/FILO, FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01, FFI2014-53050-C5-3-P, PGC2018-095417-B-C64). Forma part del Grup de recerca interuniversitari “Narpan - Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana”, consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya (IP: Lola Badia, UB) i de la Xarxa temàtica “Llengua i ciència”, finançada pel govern espanyol (IP: Cecilio Garriga, UAB). És membre (consell de direcció) del Centre de Documentació Ramon Llull i de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la UB.

És especialista en l’estudi de la difusió de la medicina, la ciència i la tècnica en català a l’Edat Mitjana i a l’inici de l’Edat Moderna, i també en el de la difusió del model de medicina i de metge universitaris i la seva interrelació amb l’àmbit extrauniversitari (camps relacionats: estudi i edició de textos catalans antics; història de la medicina, de la ciència i de la tècnica; història dels oficis; història del llibre i de la cultura escrita; humanitats i filologia digitals).

Entre les seves publicacions destaquen la monografía La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement (Barcelona, UB-UIB, 2002, 2a ed. 2006), dues contribucions a la sèrie Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, en col·laboració amb diversos especialistes nacionals i internacionals (X.2, Barcelona, UB-Fundació Noguera, 1998; XVII, Barcelona, UB-Fundació Noguera, 2004), i dos llibres, un dels quals signat amb Ricardo Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba), Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV (Barcelona, IMF-CSIC, 2011), i l’altre amb Antònia Carré (UOC), La traducció catalana medieval del Lilium medicine de Bernat de Gordon (Londres, Queen Mary-University of London, 2017). Dirigeix l’espai virtual Sciència.cat, en el qual es pot consultar en accés obert un corpus digital que sistematitza el material bàsic de la recerca de l’equip homònim (base de dades Sciència.cat DB i biblioteca digital) i també una gran quantitat de treballs de recerca i de divulgació de la recerca publicats pels seus membres i altres investigadors.

———

Lluís Cifuentes i Comamala is “Serra Húnter” Associate Professor at the University of Barcelona (UB) since 2007, where he lectures on Catalan medieval literature and research methodology. He was trained in Medieval History at the University of Valencia (licentiate, 1987) and in the History of Science at the Institució Milà i Fontanals IMF-CSIC (Barcelona, 1987-1993 and 1995-1998), at the Autonomous University of Barcelona (MA, 1990; PhD, 1993, director: Luis García Ballester), and at the École Pratique des Hautes Études (EPHE, Paris, 1993-1995, supervisor: Danielle Jacquart). He has had several research contracts (I3P CSIC 1995-1998, at the IMF-CSIC; Marie Curie 1993-1994, at the EPHE; Ramón y Cajal 2003-2006, at the UB-Philology).

Since 2004, he is researcher in charge of several competitive research projects funded by the Spanish government, based at the UB (HUM2004-05176/FILO, FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01, FFI2014-53050-C5-3-P, PGC2018-095417-B-C64). He is a member of the inter-university Research Group “Narpan - Culture and Literature in the Late Middle Ages”, recognized and funded by the Generalitat de Catalunya (PI: Lola Badia, UB) and of the Thematic Network “Language and Science”, funded by the Spanish government (PI: Cecilio Garriga, UAB). He is a member (direction board) of the Ramon Llull Documentation Centre, and of the Institute for Research on Medieval Cultures (IRCVM), both of the UB.

He is a specialist in the study of the spread of medicine, science and technology in Catalan in the Middle Ages and the Early Modern Period, and of the spread of the model of university medicine and doctors and their interrelation with non-university circles (related fields: study and publication of early Catalan texts; history of medicine, science and technology; history of professions; history of books and written culture; digital humanities and philology).

His publications include the monographic study La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement (‘Science in Catalan in the Middle Ages and the Renaissance’) (Barcelona, UB-UIB, 2002, 2nd ed. 2006), two contributions to the series Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, in collaboration with different national and international specialists (X.2, Barcelona, UB-Fundació Noguera, 1998; XVII, Barcelona, UB-Fundació Noguera, 2004), and two books, one written with Ricardo Córdoba de la Llave (Univ. of Córdoba), Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV (‘Dyeing and Medicine in Fifteenth-century Valencia’) (Barcelona, IMF-CSIC, 2011), and another with Antònia Carré (UOC), La traducció catalana medieval del Lilium medicine de Bernat de Gordon (‘The Medieval Catalan Translation of Bernard of Gordon’s Lilium medicine’) (London, Queen Mary-University of London, 2017). He directs the virtual forum Sciència.cat in which can be consulted in open access a digital corpus that systematizes the basic material of the research by the team of the same name (database Sciència.cat DB and digital library), as well as a large amount of research and dissemination of the research works published by its members and other researchers.

Vegeu Publicacions a Sciència.cat.

Darrera actualització de divendres, 20 de març de 2020 00:30